\

محمد آیینی مدیر عامل شرکت عمران اندیشه با اشاره به نقش موثر و سازنده شهرهای جدید در استقرار جمعیت در چارچوب استاندارد اظهار کرد: عوامل بسیاری در مکانیابی و جانمایی شهرهای جدید مد نظر قرار میگیرد که وجود امکانات بالقوه در جهت تامین اشتغال برای ساکنان آینده این نواحی ، دسترسی مناسب به شبکههای ارتباطی منطقه از جمله آزاد راهها و شبکههای ریلی و وجود ساختارهای مطلوب در جهت تحقق توسعه پایدار از نمونههای آن به شمار میرود.وی در ادامه افزود: وجود امکانات لازم از نظر تامین نیازهای اولیه ساکنان با توجه به استقرار آن در مجاورت با کانونهای اجتماعی و فرهنگی شهرهای تکامل یافته از مولفههای حائز اهمیت در توسعه شهرهای جدید و شکوفایی و بالندگی هر چه بیشتر این شهرها محسوب میشود که مجاورت شهر جدید اندیشه با شهرستانهایی همچون شهریار و کرج موید چنین الگویی است.آیینی تصریح کرد: جلوگیری از حاشیهنشینی و ناهنجاریهای شهری و حفظ تعادل در اکولوژی منطقه از دستاوردهای تاسیس و گسترش شهرهای جدید است که میطلبد رسانهها و اصحاب رسانه به صورت جدیتری به ارزیابی، واکاوی و بررسی سیاستهای شهری و شهرنشینی بپردازند.