بیمارستانی که قرار بود در مدت2 سال به بهرهبرداری برسد، 19 سال است که از کلنگ زدن آن گذشته و همچنان با یک زمین بایر و تعدادی ابزار ساختمانسازی روبهرو است.

گروسی نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعهد وزارت بهداشت در تکمیل تجهیزات این بیمارستان اظهار داشت: وزارت بهداشت و درمان باید تعهد بدهد که اگر روزی این بیمارستان به طور کامل توسط نیروهای محلی آماده افتتاح شد نیروها و پرسنل را تامین کند، و این در حالی است که با 18 میلیارد بودجه 80 درصد بیمارستان امام خمینی(ره) تکمیل میشود.


میرزایی از ساکنان شهریار در این خصوص می گوید: از زمان کودکی یاددارم قرار است بیمارستانی در این محل احداث شود اما تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته است.


گروسی افزود: بیمارستان 313 تخت خوابی امام خمینی(ره) 19 سال است که بلاتکلیف است و اگر به همین شیوه دولتی پیش برود بدون شک تا 20 سال آینده هم به بهرهبرداری نخواهیم رساند.


گروسی اضافه کرد: به جای استفاده از خیرین اگر دولت به وعدههای خود عمل کند میتوانیم در مدت زمان کوتاه این پروژه را به بهره برداری برسانیم.


گفتنی است؛ دولت به تنهایی نمی تواند پروژههای عمرانی را به سرانجام برساند و نیاز به همکاری دستگاههای مرتبط است که وارد کار شوند و گامی در جهت عمران و آبادی کشور بردارند.