برنامههاي نهاد کتابخانههاي عموميکشور به مناسبت برگزاري دوره تکريم مقام کتابداران و ترويج گفتمان کتابخواني اعلام شد. به گزارش ايسنا، محمد اللهياري معاون توسعه کتابخانهها و کتابداري نهاد کتابخانهها در ابتداي نشستي که 19 آبان در کتابخانه پارک شهر برگزار شد درباره اين گفت: 24 آبانماه روز بزرگداشت کتابخانهها، کتابداران و کتابخواني است. نهاد کتابخانههاي عموميکشور چون مديريت کتابخانهها را بر عهده دارد به شبکه وسيع کتابخانهها و افراد عضو در آن دسترسي دارد؛ به همين علت مکلف به برگزاري برنامههاي اين هفته است. اللهياري در ادامه اظهار کرد: يکي از اولين نکاتي که مد نظر قرار داديم ارتقاي وضع کتابداران است. نهاد کتابخانهها سعي کرد وضع حقوقي اين افراد را سامان بخشد. برخي کتابخانهها در شهرستانها ساعت کاري بين سه تا چهار ساعت داشتند و کتابداران آنها تنها 50 تا 250 هزار تومان دستمزد ميگرفتند. اکنون دستمزد اين کتابداران روستايي به 570 هزار تومان ارتقا يافته اما ما ميکوشيم تا با تصحيح بيمه و ساعت کاري اين افراد دستمزد آنها را با سازمان کار تنظيم کنيم. معاون توسعه کتابخانهها و کتابداري نهاد کتابخانههاي عموميدرباره ديگر فعاليتها گفت: توانمندسازي کتابداران از ديگر برنامههايي است که برگزار شده و ميشود. به همين دليل طرح مشاور کتابدار را براي هزاران کتابدار در سطح کشور برگزار کرديم. دورهها به زودي به صورت مجازي برگزار ميشود. همچنين براي تأمين منابع مالي تهيه کتاب در کتابخانهها 190 هزار عنوان کتاب در فهرست گذاشته شد تا کتابداران کتابخانههاي عمومينسبت به نياز اين کتابها را انتخاب کنند. اللهياري درباره سلسله نشستهاي نهاد کتابخانههاي عموميبيان کرد: از اول سال نشستهاي کتابخواني برگزار شد. تا امروز 200 نشست برگزار شده است که بالغ بر 2241 نفر در آن کتاب ارائه کردهاند. در هر يک از اين نشستها بين 50 تا 100 نفر حضور داشتند که در يک ساعت حدود 10 تا 15 کتاب را ميشناختند. در اين نشستها اهالي رسانه، مسوولان کتابخانهها، استادان دانشگاه و مقامات شرکت ميکردند. ما سعي داريم اين نشستهاي کتابخواني را در مدارس نيز برپا کنيم. البته تا امروز يک نشست در مدرسه برگزار کردهايم. او در ادامه گفت: ما به جز جلسات نقد و رونمايي در اداره کل دفترچهاي با عنوان نورسيده طراحي کردهايم و در آن کتابهاي تازهاي را که در هر ماه منتشر ميشود به صورت خلاصه با اطلاعات آوردهايم. همچنين سير مطالعاتي مخاطبمحور را با توجه به نياز مخاطبان برپا ميکنيم. يکي از اين سيرهاي مطالعاتي درباره مهارتهاي قصهگويي برگزار شد که از آن به يک بسته مطالعاتي رسيديم. اللهياري افزود: امسال 16، 17 و 18 فروردينماه کتابداران کتابخانههاي عموميکشور تمام نشريات را ارزشگذاري کردند و از اين پس ارسال نشريات براساس نياز کتابخانه صورت خواهد گرفت. همچنين آزمون استخدامي نهاد کتابخانهها را برگزار کرديم که محصلان رشته کتابداري در پيدا کردن شغل مشکلي نداشته باشند. او گفت: در ادامه همايش ايثارگران نهاد کتابخانهها برگزار شد که در بخش خاطرهنويسي چندين کتاب به دست ما رسيد. در حال حاضر سعي ميکنيم که با همکاري تهيهکنندگان در سينما و تلويزيون فيلمهايي بسازيم که براساس خاطرههاي کتابداران باشد. معاون توسعه کتابخانهها و کتابداري نهاد کتابخانههاي عموميکشور درباره فعاليتهاي 24 آبانماه بيان کرد: در اين روز در همه استانها برنامههايي با حضور مسوولان فرهنگي، سياسي و... برگزار ميشود. در حال حاضر ستادهاي برنامهريزي تشکيل شدهاند. البته در تهران برنامهها از 17 آبانماه آغاز شده است. مراسم با توجه به مفسر بزرگ قرآن علامه طباطبايي برنامهريزي شده است و ايشان محور اصلي اين برنامهها هستند. 17 آبانماه اولين مراسم در منزل دختر علامه طباطبايي برپا شد. اميدواريم که شروع خوبي براي اين هفته باشد. اللهياري درباره ساير برنامهها نيز گفت: شنبه ساعت 10 صبح با برخي از کتابداران براي تجديد ميثاق با آرمانهاي امام راحل به حرم ايشان ميرويم. شنبه بعدازظهر نيز کتابخواني با اهالي رسانه را در برنامه خود داريم. يکشنبه برنامه ترويج کتابخواني با حضور شخصيتهاي سياسي، فرهنگي و ناشران در تالار وحدت برگزار خواهد شد که در اين مراسم از برترين کتاداران استانها تجليل خواهد شد. در ابتداي اين مراسم از خانواده قاري بنام ايران حسني کارگر که در حادثه منا فوت شد تجليل خواهيم کرد. او درباره برنامههاي روز دوشنبه نهاد کتابخانههاي عموميبيان کرد: اولين نشست کتابخوان مکتب در اين روز برگزار ميشود. همچنين نهاد کتابخانههاي عموميامسال در کتاب سال دانشجويي همکاري خواهد کرد. برنامهها تا روز دوم آذر ادامه خواهد داشت. همچنين بنياد امامرضا(ع) براي برگزاري جشنواره کتابخواني رضوي با همکاري نهاد کتابخانههاي عمومياظهار علاقه کرده است. به گزارش ايسنا، اسماعيل جانعليپور مديرکل فرهنگي نهاد کتابخانههاي عمومينيز درباره ويژگيهاي برنامههاي امسال گفت: امسال به همت کتابخانههاي عموميدر سراسر کشور 15 روز برنامه خواهيم داشت. در اين برنامهها شاهد حضور سازمانهاي مختلف هستيم.
يکي از سياستهاي اصلي امسال اين بود که از کار فرمايشي فاصله بگيريم و تمرکزمان را بر برنامههاي ترويجي بگذاريم. در اين 15 روز 215 جلسه نقد کتاب فاخر و 87 رونمايي از کتاب خواهيم داشت. همچنين مسابقه کتابخواني از 392 عنوان کتاب در 300 شهر برگزار ميشود. البته ما همچنان دنبال تمرکززدايي کتابخانهها در شهرهاي بزرگ هستيم. به همين علت از 600 کتابخانه در روستاها رونمايي خواهيم کرد.
همچنين علي نيکنام مدير کل کتابخانههاي عمومي استان تهران درباره فعاليتها در استان تهران بيان کرد: امسال برنامههاي متنوعي در سراسر کشور خواهيم داشت. يکي از برنامهها کتابخانههاي سيار در شهرهاي دماوند، شهريار، پاکدشت، ورامين و... خواهد بود. اين کار قبلا در پاکدشت و ورامين انجام شده بود که بازخورد خوبي از آن گرفتيم. اکنون نيز در حال آمادهسازي ساير کتابخانههاي سيار هستيم.
مديرکل کتابخانههاي عمومياستان تهران با بيان اينکه بسياري از کتابخانهها از فقر کتاب رنج ميبرند، اظهار کرد: امسال 585 ميليون تومان براي تهيه منابع 32 واحد اختصاص داده شد که در اين هفته به آنها ارسال ميشود. اين کتابخانهها شامل کتابخانههاي پيشوا، قرچک، ملارد، ورامين و... ميشود. يک و نيم ميليارد تومان نيز براي نوسازي و تجهيز 15 باب کتابخانه عموميدر تهران، شميرانات و ري در نظر گرفته شده است.
او در ادامه گفت: در اين هفته شاهد افتتاح بخش ايثارگران کتابخانه طالقاني خواهيم بود تا معلولان و ايثارگران از امکانات ارسال کتاب از طريق اين کتابخانه بهرهمند شوند. کتابخانه باهنر شميرانات و حضرت فاطمه(س) تهران نيز براي نابينايان در نظر گرفته شده است که 85 ميليون تومان براي آمادهسازي آن در نظر گرفته شده است.
نيکنام درباره بازگشايي دو کتابخانه بيان کرد: 100 ميليون تومان هزينه براي افتتاح کتابخانه ري و اسلامشهر هزينه شده است. همچنين کتابخانه فلسطين کوهسار و چمران بازگشايي خواهد شد. چندين نشست رونمايي و کتابخواني نيز در شهر تهران برگزار ميکنيم.
در پايان جلسه محمد اللهياري با اشاره به محور قرار دادن علامه طباطبايي گفت: با توجه به اينکه درگذشت ايشان براي روز کتابخواني و کتابداري انتخاب شده است و ما ايشان را محوريت اين موضوع قرار داديم آثارشان براي کتابخانههاي عموميتهيه و چند کتاب براي تکريم ايشان آماده شده است. پوستر اين هفته نيز با استفاده از چهره ايشان و با توجه به فعاليتها و آثارشان طراحي شده است.