علیاصغر یوسف زاده رئیس بهزیستی شهرستان شهریاراظهار کرد: تامین مسکن معلولان نیازمند به عنوان جدیترین دغدغه این گروه از افراد تحت پوشش مجموعه بهزیستی شهرستان شهریار از اهداف اصلی ما در این حوزه محسوب میشود.وی افزود: رویکرد ما برای تحقق این هدف ، پیگیری عملیات احداث واحدهای مسکونی در مناطق روستایی است.


یوسفزاده گفت: توجیه احداث واحدهای مسکونی در روستاها به دلیل کمتر بودن هزینههای زمین در این مناطق است و در واقع با اجرای این طرح در نواحی روستایی، تعداد بیشتری از معلولان متقاضی دریافت مسکن از چنین امکاناتی بهرهمند شوند.


رئیس بهزیستی شهرستان شهریار یادآور شد: مشارکت خیرین در این امر خیر بسیار تاثیرگذار است و تاکنون نیز مذاکرات و نشستهایی با افراد داوطلب برای ورود به این عرصه، با مسئولان شهرستانی برگزار شده که بسیار نویدبخش و سازنده بوده است.