به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شورای اسلامی شهر شهریار، در یکصد و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی این شهر، تبادل نظر در جهت تدوین برنامه راهبردی و سند برنامه پنجساله شهرداری شهریار با همکاری پژوهشگاه دانشگاه علم و صنعت، نماینده دانشگاه تهران و سایر میهمانان برگزار شد.
رئیس شورای اسلامی شهر شهریار ضمن خیر مقدم به میهمانان و صاحبنظران گفت: نقش شوراها در اجرایی و عملیاتی شدن تدوین برنامه راهبردی و سند برنامه پنجساله شهرداری شهریار بسیار مهم است.
علی مهدور افزود: شهردار شهریار هرچه سریعتر نسبت به نگارش و تدوین برنامه پنجساله این شهرداری اقدامات لازم را فراهم کند.
بر اساس این گزارش میهمانان جلسه نمونه برنامههای اجرائی خود را که در سایر شهرها و شهرستانها اجرا شده برای بررسی و انتخاب در صحن علنی شورای اسلامی شهر شهریار مطرح و توضیحات لازم را ارائه کردند.
قابل ذکر است تعادل درآمدهای شهرداری، اجرای عملیات عمران و توسعه شهری از مهمترین موارد بحث در این جلسه بود.