به نقل از پورتال شهرداری باغستان، سید محمد میرزمانی اظهار کرد: شهروندان در تدوین لایحه بودجه سال 95 شهرداری باغستان مشارکت کنند.
سرپرست شهرداری باغستان بیان کرد: از شهروندان و کارکنان شهرداری، دعوت کردهایم تا دیدگاههای خود را بهمنظور تدوین لایحه بودجه سال 95 ارائه کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه همه تلاشهای شهرداری و شورای اسلامی در راستای ارائه خدمات به شهروندان با رعایت خواست مردم و بر اساس نیازهای شهروندان است، از این رو برای بهرهمندی از نظرات مردم درباره مطالبات اولویتدار و نیازهای واقعی، امکان مشارکت خود آنها در تدوین بودجه فراهم شده است.