نشست همافزایی بنیاد نخبگان استان تهران و اداره کل آموزشوپرورش شهرستانهای استان تهران به منظور هماهنگی در اجراییسازی «طرح شهاب» برگزار شد.


یدالله اردوخانی، رئیس بنیاد نخبگان استان تهران در این نشست که با حضور رئیس اداره کل آموزشوپرورش شهرستانهای استان تهران و مدیران مدارس شهرستانهای استان تهران در محل آموزشوپرورش شهرستانهای استان تهران برگزار شد، با مثبت ارزیابیکردن روند اجرایی طرح شهاب در شهرستان شهریار، به لزوم بررسی دقیق نواقص و کمبودهای موجود اشاره کرد.


اردوخانی در ادامه بر لزوم برگزاری جلسات توجیهی کارشناسان طرح شهاب با مدیران و معلمان مدارس تأکید کرد.

در بخش دیگری از این مراسم علیرضا کمرهای، رئیس اداره کل آموزشوپرورش شهرستانهای استان تهران ضمن اینکه نیروی انسانی متخصص را بالاترین سرمایه هر جامعهای دانست، به نقش پررنگ معلمان اشاره کرد.

وی با بیان اینکه نخبهپروری و اثرگذاری مثبت در حرکت کلی، رویکرد غالب کشور در حوزه مستعدانبرتر است، تعاریف و زاویه دید یکسان را لازمه تعامل دوجانبه بنیاد نخبگان استان تهران و آموزشوپرورش در فرایند اجرایی طرح شهاب عنوان کرد.

کمرهای در پایان با اشاره به اینکه هوشمندی برایندی از توجه به گذشته و درک صحیح از داشتهها است، از آمادگی آموزشوپرورش برای هرگونه همکاری با بنیاد نخبگان استان تهران خبر داد.

در پایان این نشست قرارداد همکاری بین دو نهاد منعقد شد.