شهریار-عضو شورای اسلامی شهر شهریار گفت: با توجه به کثرت جمعیتی موجود در شهر شهریار، اعتبار ۱۰میلیارد تومانی برای توسعه فضای سبز شهری این منطقه در نظر گرفته شده است. بهزاد درخشان عضو شورای اسلامی شهر شهریار اظهار داشت: فضای سبز شهری در اصول شهرسازی جزو الزامات و مولفه های اساسی و حائز اهمیت به شمار می رود.

وی افزود: در شهری همچون شهریار که به نگین سبز استان تهران شهره است، با وجود باغات و اراضی کشاورزی فراوان، در عرصه فضای سبز شهری همچون پارک ها و بوستان ها از وضعیت مناسبی برخوردار نیستیم.
درخشان گفت: تمامی اعتباراتی که برای توسعه و تامین فضای سبز شهری در شهریار در نظر گرفته شده، ۱۰میلیارد تومان است و یکی از دغدغه های جدی مدیریت شهری معطوف به محدودیت های زیر ساختی در این عرصه می شود.
عضو شورای اسلامی شهر شهریار گفت: برنامه ها و پروژه هایی برای ارتقای فضای سبز در این منطقه از غرب استان تهران در دستور کار قرار دارد که باید با تقویت و گسترش هر چه بیشتری همراه شود.
درخشان عنوان کرد: یکی از طرح هایی که مدنظر شهرداری و شورای اسلامی شهریار قرار دارد، بهره گیری از ظرفیت باغ ها و تبدیل آن به پارک های شهری است.
وی افزود: بر اساس پیشنهادات ارائه شده، قرار است یکی از باغات موجود در مرکزیت شهریار که ارزش ریالی آن دو میلیارد تومان است را به پارک بانوان تبدیل کنیم.
عضو شورای اسلامی شهر شهریار یادآور شد: محدودیت ها و کمبود بودجه و اعتبارات در مدیریت شهری این منطقه مزید بر علت شده که قدرت مانور و ورود شهرداری به این حوزه با دشواری هایی روبهرو شود و امیدواریم با گشایش هایی که حاصل می شود، به موفقیت های سازنده تری در این بخش نائل شویم.