مجید صالحیامیری امروز در جمع خبرنگاران شهرستانهای غرب استان تهران در مورد تصفیهخانه فاضلاب شهریار اظهار کرد: سال گذشته پیشرفت تصفیهخانه شهریار زیر 50 درصد بود اما این عدد امروز به 95 درصد رسیده است که در شرایط کنونی رکورد، بازده بسیار خوبی است.
وی بیان کرد: پیشرفت در تصفیهخانه شهریار به گونهای بود که کارشناس بازرس و نماینده بانک اکو که به منظور پرداخت قسط وام اکو، از تصفیهخانه بازدید میکرد تا از نزدیک در جریان مراحل پیشرفت پروژه قرار بگیرد گفت که از میان سه پروژهای که در ایران از بانک اکو وام گرفتهاند شرایط پیشرفت در شهریار بسیار مناسبتر از دیگر پروژههاست.
معاون فنی و مهندسی آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران افزود: قرار بود پیرو بازدید نماینده بانک اکو، 2 میلیون یورو قسط بعدی پروژه پرداخت شود اما در این مقطع به دلیل اینکه مشغول دریافت تجهیزات هستیم با پیشنهاد مهندسان آب و فاضلاب کشور از بانک درخواست شد که سه قسط را یکجا پرداخت کند و نماینده اکو پس از بازدید و بررسی روند پروژه با این امر موافقت کرد.
وی در مورد زمان بهرهبرداری کامل تصفیهخانه فاضلاب شهریار تصریح کرد: امیدواریم با پیشرفت موجود و نصب انشعابات، فاضلاب حداقلی را تا پایان امسال داشته باشیم، البته با توجه به بحث تأمین اعتبارات، مناقصه و ... اگر شرایط مناسب و خوشبینانه طی شود سال آینده به ظرفیت مطلوبی خواهیم رسید.
*شیوههای تأمین اعتبار
صالحیامیری با برشمردن سه شیوه تأمین اعتبار برای راهاندازی و پیشرفت پروژهها فاضلاب خاطرنشان کرد: ما در آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران از سه روش وام بانکی یا bot، تبصره سه و استفاده از ظرفیت ماده 56 یا استفاده از فاینانس داخلی استفاده میکنیم.
*استفاده از وام بانکی و bot
وی در توضیح گفت: در تصفیهخانه، چند چیدمان مالی اثرگذار را مشخص کردیم، یک بخش طرحهای عمرانی بود که اعتبار خود را داشت و بخش دیگر استفاده از سرمایهگذار بود، به طور مثال در شهریار از بانک اکو و در ملارد از روش bot استفاده کردیم، در روش bot سرمایهگذار با تضمین فروش پساب بیستساله پول آوردهاش را دریافت میکند که این روش تحمیل هزینه نخواهد داشت.
*استفاده از تبصره 3
صالحیامیری افزود: بخش بعدی استفاده از ظرفیت تبصره سه است، تبصره سه قانون و ماده واحدهای است که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا از ظرفیت مشارکت مردمی با پیشنهاد واحد مربوطه، در اینجا شرکت آب و فاضلاب و تأیید شورای شهر استفاده شود.
وی تأکید کرد: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران نخستین شرکت در بین شرکتهای اقماری آب و فاضلاب است که در تبصره سه توفیق داشت، شهرهای ملارد و شهریار با ابلاغ وزیر اکنون آماده بوده و اسناد مناقصه آن واگذار و ملارد ابلاغ قرارداد آن انجام شده است، نخستین جلسه عملیاتی پیمانکار نیز برگزار شد. مناقصه شهریار نیز برگزار شده است و در مرحله آنالیز و بررسی قیمتها قرار دارد، ارزیابی کیفی شهر قدس نیز انجام شده است و در مرحله فروش اسناد قرار دارد.
وی گفت: در مجموع 455 میلیارد تومان آورده مالی پنجساله ناشی از تحقق تبصره سه است، این رقم نه از درآمدهای داخلی آب و فاضلاب تأمین میشود، نه از اعتبارات دولتی و نه تعهد ارگان دیگر، بلکه تنها با مشارکت مردم محقق میشود.
*استفاده از ظرفیت ماده 56
معاون فنی و مهندسی آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران، در توضیح ماده 56 نیز بیان کرد: ماده 56 ناظر به این قضیه است که پروژههایی که ردیف اعتباری دارند اما اگر دستگاه اجرایی بتواند دلایل منطقی ارائه دهد که این پروژه در یک بازه زمانی مشخص و زودتر از موعد به بهرهبرداری میرسد، دولت در دادن اعتبار برای تکمیل این پروژه تسریع میکند.
وی اظهار کرد: در همین راستا به دستور وزیر تاکنون 115 میلیارد تومان اعتبار برای شهریار و ملارد به ریاست سازمان مدیریت کشور ابلاغ شده است که در حال طی جلسات نهایی با حوزه ذیربط است و در صورت موفقیت، شهرکهای غرب توفیقهای زیادی در راستای تسریع در تکمیل طرحهای فاضلاب ملارد و شهریار با استفاده از این ظرفیت خواهد داشت.
*وضعیت مخازن
صالحیامیری در مورد عملکرد عمرانی ششماهه نخست سال 94 نیز گفت: با وجود آنکه تعهد یکساله، سه کیلومتر است، تاکنون موفق شدهایم 2.5 کیلومتر خط انتقال فاضلاب را انجام دهیم.
وی در مورد مخازن نیز خاطرنشان کرد: در بحث مخازن انقلابی در حال تحقق است، شهرها و شهرکهای غرب، 625 هزار مترمکعب کمبود مخزن در افق طرح دارند و کمبود مخزن در حال حاضر 230 تا 240 هزار مترمکعب است؛ مخزن 10 هزار مترمکعبی اندیشه شتاب بیشتری گرفته و مخزن 5 هزار مترمکعبی شاهد در یک ماه گذشته استارت خورده است.
معاون فنی و مهندسی آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران ادامه داد: مخزن 5 هزار مترمکعبی سرخهحصار قدس در مرحله تکمیل است، دو مخزن 15 هزار مترمکعبی به اضافه یک مخزن 17 هزار مترمکعبی در مناطق 21 و 22 با مشارکت بخش خصوصی در فاز اجرایی قرار دارند و مخزن 17 هزار مترمکعبی در محدوده شهرک شهید باقری به پایان رسیده است.
*وضعیت تأمین آب
صالحیامیری در خصوص وضعیت تأمین آب در شهرها و شهرکهای غرب و با اشاره به اینکه حوزه معاونت مهندسی و توسعه در راستای اجرای تأمین آب تاکنون موفق شده است 15 حلقه چاه را اجرا کند بیان داشت: به همین میزان در شش ماه نخست سال، چاه وارد مدار بهرهبرداری شده است.
وی در پایان متذکر شد: برنامه حفر 15 حلقه چاه دیگر را در دستور کار داریم، مناقصهها و ابلاغ قرارداد با شرکتهای حفاری صورت گرفته و بر اساس برنامه زمانبندی اجرا خواهند شد.