علی ذبیحی امروز در غرب استان تهران از اعزام دومین کاروان راهیان نور دانشآموزی شهرستان شهریار به مناطق غرب کشور خبر داد.

وی در ادامه با بیان اینکه اردوهای راهیان نور نقش ویژهای در زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهیدان دارد و اظهار کرد: اردوی راهیان نور یکی از مهمترین و ویژهترین شاخصههایی است که آرمانهای شهیدان، ایثارگران و امام راحل را به معنای واقعی کلمه تعریف میکند.
مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان شهریار در ادامه بازدید از آثار بهجامانده از دوران دفاع مقدس، آشنایی با محورهای عملیاتی، آشنای با سرداران، فاتحان و شهیدان، احیای تفکر والای دفاع مقدس و فرهنگ بسیجی، تکریم از مقام والای شهدا و حماسهسازان دفاع مقدس را به عنوان برجستهترین ویژگیهای اردوهای راهیان نور عنوان کرد.
وی در پایان متذکر شد: در این مرحله از راهیان نور 286 دانشآموز متوسطه در قالب 6 دستگاه اتوبوس به نواحی عملیاتی غرب کشور اعزام شدند.