به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار، جلسه هماندیشی هیئت فوتبال این شهرستان با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهریار برگزار شد.
بر اساس این گزارش این نشست با هدف بررسی مشکلات این هیئت با حضور احمد عبدالوند رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار و رضا قنبریان رئیس هیئت فوتبال این شهرستان و اسفندیار محمودی معاون فنی ورزشی و اعضای هیئت فوتبال شهرستان شهریار تشکیل شد.
گفتنی است اعضای حاضر در جلسه به ارائه راهکارها و بیان مطالب و مواردی در جهت بهبود وضعیت هیئت فوتبال این شهرستان پرداختند و در پایان آمادگی خود را برای کمک به وضعیت ورزش شهرستان شهریار علیالخصوص رشته فوتبال اعلام کردند.