شهریار-رئیس بهزیستی شهرستان شهریار گفت: تقویت و توسعه مشارکت های مردمی در عرصه حمایت از جامعه هدف تحت پوشش بهزیستی از اصلی ترین دستورکارهای بهزیستی در سالجاری به شمار می رود. علی اصغر یوسف زاده رئیس بهزیستی شهرستان شهریار اظهار داشت: زمینه مناسبی برای ورود هر چه بیشتر خیرین برای همکاری از جامعه هدف این سازمان وجود دارد و امروز متقاضیان و خیرین فعال در این بخش به نحو محسوس تری تاثیر گذاری کمک های خویش را لمس می کنند.

وی افزود:مشارکت های مردمی در طول سال های اخیر در حوزه بهزیستی کشور با افزایش قابل توجهی مواجه بوده و با اعتماد بسیار سازنده ای که بین سازمان و افراد خیر وجود دارد، افق روشن و درخشانی در این حوزه پیش بینی می شود.
یوسف زاده گفت:در حال حاضر یکی از مشکلات ما به عرصه جمع آوری کمک های مردمی باز می گردد که با توجه به روند روبه رشد پیش رو در آینده توفیقات در این حوزه افزایش خواهد یافت.
رئیس بهزیستی شهرستان شهریار عنوان کرد:اعتماد مردم به سازمان بهزیستی در مقایسه با دیگر موسسات خیریه بیشتر است و این موضوع باعث تامین هر چه بیشتر نیازمندی های ناتوانان جسمی و حرکتی در جامعه می شود.
یوسف زاده یادآور شد:یکی از اصلی ترین هدف گذاری های سازمان بهزیستی در سال جاری معطوف به تقویت مشارکت های مردمی در این عرصه می شود و بطور یقین با مشارکت و توسعه هر چه بیشتر تشکل های مردم نهاد دستاوردهای هر چه بیشتری حاصل خواهد شد و در نتیجه شرایط برای زندگی مطلوب تر معلولان بیش از پیش مهیا می شود.