علیرضا صفرزاده عضو شورای اسلامی شهر شهریار با اشاره به کاهش سرانهها در منطقه شهریار و بخصوص نواحی فاز یک اظهار کرد: بطور طبیعی متناسب با جذب، ورود و استقرار جمعیت، سرانههای شهری در ابعاد و حوزههای گوناگون نیز باید افزایش یابد.وی افزود: عدم توازن میان سرانههای مذهبی، ورزشی، آموزشی و شهری باعث تنزل زیرساختهای مورد نیاز جمعیت موجود در شهر و به تبع کاهش کمی و کیفی ارائه خدمات میشود.


صفرزاده گفت: یکی از دغدغههای ما در عرصه سرانهها معطوف به حوزه آموزشی میشود و با توجه به اهمیت موضوع از ابتدای دوره چهارم شورای اسلامی شهر شهریار، نهایت تلاش خود را به کار گرفتهایم تا انبوهسازان را مجاب به تأمین سرانههای آموزشی متناسب با فعالیتهای ساخت و ساز و بنای واحدهای مسکونی کنیم.


وی ادامه داد: تمامی انبوهسازان در این دوره، تعهدات قانونی خود را در بخش مورد اشاره تأمین کردهاند و احداث مدرسه از سوی مالک برجهای الهیه و تجاری خیابان معلم و احداث دو مدرسه در فاز یک اندیشه از سوی مدیریت شهری، مؤید دقت نظر پارلمان شهری به حرکت در مسیری قانونی از سوی انبوهسازان در عرصه تأمین و فراهم کردن فضاهای آموزشی است.


عضو شورای اسلامی شهر شهریار بیان کرد: انتظار میرود آموزش و پرورش نیز پیگیر تأمین سرانههای آموزشی مورد نیاز دانشآموزان شود، زیرا هر دستگاهی در ابتدای امر مسئول رسیدگی برای تحقق مطالبات قانونی خود خواهد بود.


صفرزاده یادآور شد: تحت هیچ شرایطی به انبوهسازان اجازه نخواهیم داد تا با زیر پا گذاشتن قانون و عدم انجام تعهدات تعریف شده، فضاهای آموزشی مقرر شده قانونی را نادیده بگیرند.