به نقل از دفتر اطلاعرسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان شهریار، هجدهمین انتخابات شورای دانشآموزی مدارس این شهرستان به صورت نمادین با حضور علی ذبیحی مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان در دبیرستان الزهرا برگزار شد.
ذبیحی در آغاز این انتخابات اظهار کرد: یکی از مهمترین اهداف تعلیم و تربیت، اجتماعی ساختن دانشآموزان یعنی آماده کردن آنها برای شرکت فعال و سازنده در زندگی اجتماعی، کسب آگاهی نسبت به حقوق اجتماعی خود و بهرهبرداری صحیح از آن و احترام به حقوق دیگران و همکاری با سایر افراد جامعه است.
وی بیان کرد: یکی از رویکردهای آموزش و پرورش تمرکززدایی و مدرسهمحوری در نظام آموزش و پرورش، جلب مشارکت عملی و حضور فعال دانشآموزان در فرآیند تصمیمسازی، تصمیمگیری و امور اجرایی مدرسه است.
مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان شهریار تصریح کرد: بدیهی است اگر به دانشآموزان فرصت اندیشیدن، ابراز وجود و مداخله مؤثر در امور مربوط به خودشان داده شود، موجب عزتنفس و ارتقای شخصیت آنها و مسئولیتپذیری بیشتر و فعالیت مسئولانه دانشآموزان خواهد شد.
وی در پایان ضمن تأکید بر این موضوع که انتخابات شورای دانشآموزی تمرین مشارکتجویی، مسئولیتپذیری و تقویت روحیه انتقادپذیری است، متذکر شد: یکی از شیوههای گرایش دانشآموزان به فعالیتها و تصمیمگیریهای اجتماعی، مشارکت آنها در گروهها و شوراهای متشکل از همسالان در مدارس است.