به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار، شهریار در صدر جدول ارزیابی برترینهای هیئت ورزشهای همگانی استان تهران قرار گرفت.
گفتنی است هیئت ورزشهای همگانی استان تهران براساس ارزیابی عملکرد کمیتهها و هیئتهای شهرستانهای این استان در سه ماهه دوم سال، کمیته و هیئت برتر استان تهران را معرفی کرد.
بر اساس این گزارش هیئت ورزشهای همگانی شهرستان شهریار نیز با کسب 74 امتیاز هیئت برتر استان تهران معرفی شد.
قابل ذکر است فردین هزارخانی سکانداری این هیئت را در شهرستان شهریار بر عهده دارد.