کشاورزی دقیق (این عبارت معنای کلمه به کلمه عبارت است) یا Precision Farming یا Precision Agriculture یک مفهوم جدید در کشاورزی امروزی است و بر مبنای وجود ناهمگونی در سطح مزرعه استوار است. یکی از دلایل رشد کشاورزی دقیق در میان دانشمندان و کشاورزان، پیشرفت تکنولوزی در زمینه های مختلف از جمله سیستم تعیین مختصات جغرافیایی (یا جی پی اس GPS), سنسورها, عکسهای هوایی یا ماهواره ای (یا سنجش از دور) و تسحیلات مدیریت اطلاعات جغرافیایی (یا جی آی اس GIS) است. بر این اساس اطلاعات جمع آوری شده توسط تکنولوژی های ذکر شده برای انجام محاسبات دقیق در مورد سطح ناهمگونی در مزرعه از جهت های مختلف از جمله مقدار مواد مغذی خاک، گسترش و پخش آفتها بیماریها و علفهای هرز در سطح مزرعه همچنین تصمیم گیری در مورد موعد فعالیتهای مدیریتی و همچنین پیش بینی مقدار عملکرد مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت . از جمله مزیتهای کشاورزی دقیق کاهش مصرف کودهای شیمیایی (بعلت وجود نقشه های بیشینه و کمینه مواد مغذی خاک) و کمک به کاهش آلودگیهای زیست محیطی ناشی از مصرف بیش از حد مواد شیمیایی و همچنین افزایش عملکرد در صورت عمل کردن به موقع و به میزان لازم در موارد مدیریتی است.