عضو شورای اسلامی شهر شهریار گفت: سیستم اتوماسیون اداری در شهرداری این منطقه در حال توسعه است و هر آنچه سازوکارهای این عرصه تقویت شود ضریب ورود تخلفات احتمالی نیز کاهش مییابد.
علیرضا صفرزاده عضو شورای اسلامی شهر شهریار در گفتگو با خبرنگار [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] اظهار کرد: یکی از معضلات سیستم اداری شامل روند پیچیدهی بروکراسی اداری میشود و تسهیل این روند نقش بسزایی در تسریع امور تعلین رضایتمندی هرچه بیشتر شهروندان ایفا میکند.


وی افزود: در همین راستا و با توجه به اهمیت موضوع مجموعه شورای شهر همواره تأکید ویژهای بر ضرورت راهاندازی سیستم اتوماسیون اداری در مدیریت شهرداری شهریار داشته است.


صفرزاده گفت: اقداماتی برای راهاندازی سیستم مذکور در شهرداری شهریار عملیاتی شده که امیدواریم در آینده با پیگیریهای هرچه بیشتر به سرانجام برسد.


عضو شورای اسلامی شهر شهریار یادآور شد: تقویت و راهاندازی سیستم اتوماسیون اداری در مدیریت شهری این منطقه با کاهش مراجعه شهروندان به شهرداری میشود و به تبع در جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی بسیار مؤثر و سازنده خواهد بود.