خستين شاعري که کوبيسم را با پيروزي و موفقيت وارد ادبيات کرد گيوم
آپولينر شاعر فرانسوي است. اصولا آپولينر را بايد پيشواي مسلم تمام سبک
هاي جديد و تندرو افراطي شمرد. او در سال 1910 به اين فکر افتاد که شاعر
نيز مانند نقاش کوبيست، به جاي نشان دادن يک جنبه از هر چيز، بهتر است
تمام جهت هاي آن را نشان دهد.
در اين گونه شعر ابتکار عمل به دست
الفاظ مي افتد و در آن نقطه گذاري از ميان مي رود و نحوه چاپ اشعار عوض مي
شود، چنانچه بعضي از اشعار آن به شکل دل، قطره هاي باران و سيگار برگ و
ساعت و غيره است.

همچنين شاعر در ساختمان جمله و قانون هاي دستور زبان و برگزيدن وزن هاي نادر و نامرسوم آزادي تام دارد.

پس از مرگ آپولينر سورئاليسم که در واقع دنباله و ادامه کوبيسم است پديدار شد.

آندره سالمون، ماکس ژاکوب، پير روردي و ژان کوکتو به اين مکتب منسوب هستند.