مکتبی ادبی و هنری ، که در سال 1929 به وجود آمد و هدف آن بیان احساس و رفتار مردم عامی بود .

این مکتب می خواست که در برابر روانشناسی بورژوایی و نیز در برابر روشنفکر
مآبی گروهی بیکاره ، هنری به وجود آورد که توجه نویسنده تنها به مردمان
طبقات پایین جامعه باشد .( بی آنکه تا حد ابتذال مکتب ناتورایسم سقوط کند
) . طرفداران این مکتب برعکس اگزیستانسیالیست ها ، مخالف هرگونه التزام و
درگیری اخلاقی و اجتماعی و ---------- بودند .