خیرالله کریمی بعد از ظهر امروز در بازدید از پروژههای آبرسانی شرکت امور آب و فاضلاب شهر و شهرکهای غرب تهران در شهر وحیدیه از اصلاح شبکه و برطرف شدن مشکل قطعی و افت فشار کمربندی شهید رجایی و خیابانهای علیزاده، بختیاری و شهید دکامی این شهر خبر داد.
وی با اشاره به اهتمام شرکت امور آب و فاضلاب شهر و شهرکهای غرب تهران بر طرف کردن مشکلات آبرسانی مشترکان در اسرع وقت بیان کرد: با توجه به تماسهای مکرر مشترکین در کمربندی شهر وحیدیه و خیابانهای علیزاده، بختیاری و شهید دکامی مبنی بر افت فشار و قطعی طولانی مدت آب موضوع در دست بررسی قرار گرفت.
مدیر امور آب و فاضلاب شهر وحیدیه افزود: با بررسیهای صورت گرفته و اصلاح شبکه اصلی کمربندی به طول 270 متر با سایز 200 پلیاتیلن و سهراهگیری خیابانهای علیزاده، بختیاری، شهید دکامی و خیابانهای فرعی مشکل این محدوده به کلی برطرف شد و تمامی انشعابهای خیابان شهید رجایی که از روی لوله 63 و 40 نصب میشدند به شبکه جدید انتقال یافت.
کریمی در پایان متذکر شد: در حال حاضر در صورت رعایت الگوی مصرف هیچ مشکلی از لحاظ توزیع آب منطقه وجود ندارد.