بهزاد درخشان عضو کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر شهریار، اظهار کرد: تامین زیرساختهای رفاهی و تفریحی تاثیر سازنده ای در غنیسازی اوقات فراغت شهروندان ایفا می کند و در همین راستا و با توجه به نیازسنجی های انجام شده پروژه استخر پیشرفته و حرفهای شهریار در اولویت مدیریت شهر این منطقه قرار دارد.وی افزود: پروژه مذکور در زمینی به مساحت 4 هزار و 700 متر و با اعتباری بالغ بر 4 و نیم میلیارد تومان به تصویب رسیده که با تایید فرمانداری کلید می خورد.


درخشان اضافه کرد: نقشه های این پروژه در حال آمادهسازی است و در آیندهای نزدیک عملیات احداث آن اجرایی میشود.


عضو کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهریار در پایان تصریح کرد: مشارکت و تقویت ورود بخش خصوصی از جدیترین برنامههای تعریف شده در این منطقه است و با توجه به اینکه اعتبارات دولتی کفاف اتمام و پیگیری طرحهای عمرانی را نمی دهد سرمایهگذاری بخش خصوصی راهکاری منطقی در جهت پیشبرد و تکمیل پروژههای شهری محسوب میشود و بالتبع با چنین سازوکاری سطح کمی و کیفی خدمات شهری نیز بیش از پیش ارتقا مییابد.