سارقاني كه در پوشش مسافربر اقدام به سرقت از زنان و دختران در شهرهاي غرب تهران و البرز كرده و تعدادي از آنها را مورد آزار و اذيت قرار داده بودند از سوي پليس شناسايي و دستگير شدند.

سرهنگ منصور خدادادي، رييس پليس آگاهي غرب استان تهران در تشريح جزييات اين خبر گفت: در پي دريافت گزارشهاي متعددي مبنيبر افزايش سرقت به عنف در پوشش مسافركش در شهرهاي دو استان تهران و البرز، ماموران پليس آگاهي غرب استان تهران تيم ويژهاي را در اين خصوص تشكيل داد.

سرهنگ منصور خدادادي افزود: در بررسيها مشخص شد اعضاي اين باند اموال دختران و زنان جوان مسافر را با تهديد چاقو به سرقت ميبردند و تعدادي از اين زنان و دختران را مورد آزار و اذيت قرار دادند.

سرهنگ خداداي با اشاره به دستگيري سه نفر از اعضاي باند گفت: اعضاي اين باند تاكنون به بيش از ٢٠ فقره سرقت به عنف در شهرهاي غرب دو استان تهران و البرز اعتراف و شاكيان اين پرونده هم با حضور در پليس آگاهي آنها را شناسايي كردند.

به گفته رييس پليس آگاهي غرب تهران، با توجه به افزايش اعترافات اعضاي اين باند، چنانچه شهروندان در استانهاي تهران و البرز بدين شيوه مورد سرقت به عنف و اذيت و آزار قرار گرفتهاند، ميتوانند براي شناسايي متهمان و پيگيريهاي قضايي به پليس آگاهي غرب استان تهران در شهرك اداري شهرستان شهريار مراجعه كنند.