اقدامات گسترده واحد ترافیک حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری این شهر در نصب و کنترل چراغهای راهنمایی و رانندگی، ایجاد سرعتگیر، نصب تابلو ایستگاه اتوبوس، خطکشی خیابانها و مسیر عبور عابران پیاده، نقشی اثرگذار در کاهش حوادث و بهبود عبور و مرور در سطح این شهر داشته است. واحد ترافیک شهرداری باغستان در این خصوص اخیراً نصب تابلو هدایت مسیر در خیابان شهدای دهمویز، اقدام در خصوص تهیه پلان ترافیکی نصیرآباد، همکاری با اداره راه شهریار، بهسازی و نوسازی علائم ترافیکی محور اصلی تهران ـ شهریار، همکاری با اداره راه شهریار جهت تعمیر روشنایی محور اصلی تهران ـ شهریار حد فاصل ابتدای شهرک مطهری تا سهراه شهریار، همکاری با واحد عمران در خصوص تعریض جاده و احداث دوربرگردان محور تهران شهریار اقدام کرده و هماکنون شاهد بهبود عبور و مرور در شهر هستیم.
رنگآمیزی گاردریلهای محور اصلی حدفاصل ابتدای پل بادامک تا ابتدای دوربرگردان و اقدام به خطکشی ممتد و منقطع در بلوار هدایت (هر دو لاین) از دیگر فعالیتهای واحد ترافیک شهرداری باغستان در ماه اخیر بوده است.