ماموران پلیس آگاهی غرب استان تهران اعضای یک باند سرقت به عنف را در شهریار بازداشت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران گفت: در پی دریافت گزارش های متعددی مبنی بر افزایش سرقت به عنف در پوشش مسافرکش در شهرهای دواستان تهران و البرز، ماموران پلیس آگاهی غرب استان تهران تیم ویژه ای را در این خصوص تشکیل داد.
سرهنگ منصور خدادادی افزود: در بررسیها مشخص شد اعضای این باند اموال دختران و زنان جوان مسافر را با تهدید چاقو به سرقت می بردند و تعدادی از این زنان و دختران را مورد آزار و اذیت قرار دادند.
وی افزود: ماموران در عملیات پیچیده خود موفق می شوند سه نفر از اعضای این باند را بازداشت کنند .
سرهنگ خدادادی افزود: اعضای این باند تاکنون به بیش از 20 فقره سرقت به عنف در شهرهای غرب دو استان تهران و البرز اعتراف و شاکیان این پرونده هم با حضور در پلیس آگاهی این متهمان را شناسایی کردند.
وی افزود: با توجه به افزایش اعترافات اعضای این باند ، چنانچه شهروندان در استانهای تهران و البرز بدین شیوه مورد سرقت به عنف و اذیت و آزار قرار گرفته اند می توانند برای شناسایی متهم و پیگیری های قضایی به پلیس آگاهی غرب استان تهران در شهرک اداری شهرستان شهریار مراجعه کنند.
وی گفت: متهمان همچنان در اختیار پلیس آگاهی غرب استان تهران هستند و تحقیقات در خصوص موضوع ادامه دارد.