فوتوريسم از کلمه فوتور به معني آينده گرفته شده است، و آن هم همانند
وريسم نخست در ايتاليا پيدا شد و بعد در کشورهاي ديگر گسترش يافت.

بنيانگذار فوتوريسم شاعر معروف ايتاليايي مارينتي بود. به نظر او در عصر ماشين، بايد سبک و زبان ادبيات نيز ماشين باشد.

فوتوريسم با هرگونه ابراز احساس ها و بيان هيجان هاي دروني شاعر و رعايت
قانون هاي دستور زبان و معاني و بيان مخالف است و آزادي کلمه هاي غير
شاعرانه را خواستار است و براي بيان اين مقصود کلمه هاي مقطع و نامربوطي
شبيه به اصطلاح هاي تلگرافي از خود مي سازد.

فوتوريسم پيش از جنگ جهاني اول به کلي از بين رفت.