اين مکتب نخست در ايتاليا به وجود آمد و در همان جا نيز از بين رفت، پايه گذار آن جيواني ورکا بود.

او با لحن سوزان و تند و خشن و بي پرده اي شيوه بيان نويسندگان قديم
ايتاليا را با فلسفه اخلاقي توماس هاردي انگليسي درهم آميخت و مجموعه
داستان قصه هاي روستايي و دو رمان بزرگ ديگر را خلق کرد.

اين مکتب امروز به عنوان نمونه بي مانند هنر داستان سرايي ايتاليا تلقي مي
شود. خلاصه اينکه مکتب وريسم تقليد و تلفيقي از مکتب رئاليسم و ناتوراليسم
فرانسه است.

لوئيجي کاپوآنا، ماريو پراتزي، خانم گراتسيا دلدا ازجمله پيروان اين مکتب هستند.