حفاران غیرقانونی همچنان مشغول حفاریهای غیرمجاز در تپه 9000 ساله "ارسطو"، مهمترین تپه منطقه شهریار هستند؛ تپهای که تنها یک فصل کاوش شده و قرار بوده تبدیل به اولین پارک موزه باستان شناسی کشور شود، که نشد.

تنها کاوشگر تپه باستانی "ارسطو" در گفتوگو با خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا درباره این تپه تاریخی که در شهرستان شهریار واقع شده بیان میکند: از تیر تا شهریور ماه سال 90 برای اولینبار تنها یک فصل کاوش در این بخش انجام دادهایم و قرار بود این محل اولین پارک موزه باستانشناسی کشور شود که اینطور نشد.

اکبر پورفرج میگوید: این سایتهای تاریخی برای همه مردم هستند و قبل از آمدن هر ایرانی (فارس، تُرک و...) به وجود آمده است. محوطههایی هستند که همه نسبت به آن احساس تعلق داریم و اگر این بناها حفظ شوند، تفرقه به لحاظ قومیتی در کشور معنایی ندارد. "گُوردن چایلد"، سه تحول انقلاب گونه مهم را در زندگی اقتصادی بشر نام میبرد؛ اولین انقلاب تولید غذا، انقلاب شهرنشینی و آخرین آن انقلاب صنعتی است.

او اضافه میکند: اولین تولیدکنندگان بشر در خاورنزدیک به مرکزیت ایران بوجود آمدند، دومین انقلاب که شهرنشینی است که طبق گفته تمام متخصصان دنیا در بینالنهرین و ایران (سومر و ایلام) به وجود آمده است. چایلد میگوید این دو انقلاب مقدم بر انقلاب صنعتی انگلیس است و اگر دو انقلاب تولید غذا و شهرنشینی نبودند، انقلاب صنعتی هم در کار نبود. حاضرم صدها پایان نامه دکترا بیاورم که در تمام دنیا به قدمت شهرنشینی ایران اشاره شده است.

پورفرج اظهار میکند: آثار دو انقلاب تولید غذا و شهرنشینی در تپه ارسطو شهریار مشخص است. از دوران نوسنگی، مس سنگی و دوره مفرغ آثاری زیبا به دست آمده است. فرماندار و شهردار شهریار در سال 90 از تپه ارسطو دیدن کردند و قول دادند 50 میلیون تومان برای کاوش این تپه اختصاص دهند. در حالیکه ما هیچ وقت این بودجه را پیدا نکردیم. این تپه را با پول و دانشجویان خودم پوشاندم و تنها شهرداری صفادشت در این زمینه به ما کمک کرد. این شهرداری پولی برای لایهنگاری تپه در اختیار ما گذاشت.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی میگوید: ما باید در کشورمان یک سایت موزه داشته باشیم تا به گردشگران دو تحول مهم انقلابی را نشان دهیم. سایت موزه در همهی دنیا شناخته شده است و دیگر کسی آثار تاریخی را به موزه منتقل نمیکند. این آثار مهم نزدیک تهران وجود دارد.

او که مدعی است اولین کاوشگر این تپه بوده بیان میکند: من در جاهایی که تپه تخریب شده بود حفاری کردم، چون تصمیم داشتم فقط لایهنگاری کنم؛ اما اشیاء سنگی و سفالی زیادی به دست آوردهایم. قدیمیترین تدفین جنینی را در این تپه بدست آوردیم و قرار بود حفظ شود که این طور نشد و ما مجبور شدیم روی آن را با خاک بپوشانیم. مطمئنا آنجا هر روز تخریب میشود. قاچاقچیان همه جا را کنده بودند و هر جایی را هم که ما حفر میکردیم چالهای باز میشد.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] جای حفاریهای غیرمجاز


این باستانشناس با بیان اینکه همچنان قاچاقچیان غیرقانونی این تپه را سوراخ سوراخ میکنند، میگوید: مهم است بدانیم که در قرآن کریم درباره باستان شناسی صحبت شده است. در آیه 35 سوره مبارک عنکبوت آمده است: «همانا از آن دیار لوت آثار خرابی (میراث فرهنگی) باقی گذاشتیم تا آیتی روشن برای عاقلان باشد». گویا ما هنوز عاقل نیستیم. 35 آیه در قرآن کریم مستقیما به حفظ آثار میراث فرهنگی تاکید دارد.

پورفرج با بیان اینکه ظرف سالمی در آن دوره از کاوش پیدا نکردهاند، اظهار میکند: اشیای مطالعاتی پیدا کردیم که تصمیم داریم آن را به میراث فرهنگی صفادشت تحویل دهیم البته چون صفادشت موزه ندارد و من پیشتر پیشنهاد داده بودم که خوب است موزهای در این بخش داشته باشیم. چون معتقدم موزه یعنی آنکه مسیر حرکت مردم را مشخص کنیم که از کجا به چه مرحلهای رسیدیم. اگر در این قسمت موزه باشد ما میتوانیم اشیا سنگی زیبایی را که پیدا کردیم در آنجا بگذاریم.

او اضافه میکند: نمونهای از سنگهایی که در آناتولی ترکیه استخراج میشده را در این تپه پیدا کردیم. این نوع سنگها بسیار تیز است و زمانی که میشکند از چاقوی جراحی هم تیزتر است و این نشان میدهد در آن زمان با ترکیه و آسیای صغیر تجارت داشتند. همچنین صدفهای خلیج فارس را در این تپه پیدا کردیم که نشان میدهد مردم دوره مس سنگی ما در هزاره پنجم قبل از میلاد با مردم جنوب ایران تجارت داشتهاند و از خلیج فارس صدف میآوردند. این امر نشان میدهد در آن زمان که مردم اروپا یکجا نشین نشده بودند در ایران مردم تجارت میکردند.

این باستان شناس اضافه میکند: در این تپه خانههای مسکونی از هزاره هفتم قبل از میلاد پیدا شده است که مردم آن زمان خانههایشان را با گِل اُخری رنگ میکردند، یعنی 9000 سال پیش مردم ایران خانههایشان را رنگ میکردند.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] نمونهای از سفالهای بدست آمده


پورفرج با بیان اینکه یکی از دانشجویان باستانشناسی آلمانی از این تپه دیدن کرد و محو این آثار شده بود، میگوید: زمانی که این دانشجو تپه را دید تعجب میکرد که حفاران غیرقانونی این همه به آثار آسیب رساندند و برایش چراهای بسیاری به وجود آمده بود و ما هم پاسخی برای آن نداشتیم.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه این تپه ثبت ملی شده است، اظهار میکند: در آن زمان تفاهمنامهای بین میراث فرهنگی تهران و شهرداری صفادشت امضا شد که حفاری تپه ارسطو به مدت پنج سال ادامه پیدا کند اما این اتفاق تنها یک سال صورت گرفت چون بودجه لازم را نداشتیم. موضوعی که من را نگران میکند این است که زمانی منطقهای حفاری میشود اما به درستی نگهداری نمیشود انگار زخمی بر تن نحیف آن ایجاد کردهایم.

پورفرج با بیان اینکه تصمیم دارد امسال درخواست حفاری در این محدوده را بدهد، میگوید: تصمیم داریم یکی از خانههای تپه ارسطو را به عنوان نمونه آماده کنیم تا حداقل از تپه یک اتاق برای گردشگری آماده شود تا گردشگران بتوانند از آن دیدن کنند زیرا اگر این سایتها حفظ شود و مردم آن را ببینند از تخریب این آثار جلوگیری میکنند زیرا رمدم به گذشته علاقمند هستند. وقتی که خداوند میفرماید در زمین سیر و سفر کنید تا عاقبت پیشینیانتان را ببینید و ما این چنین با آثار فرهنگیمان برخورد میکنیم آیندگان از ما ناراحت خواهند شد.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] نمونه ای از خانه های تپه ارسطو