عباس شوندی، شهردار اندیشه با اشاره به بازدیدهای میدانی از معابر عمومی و میادین سطح شهر اظهار کرد: به منظور تکریم شهروندان و تسهیل تردد سالمندان، جانبازان و مردم شریف این منطقه عملیات همسطحسازی معابر پیادهرو در شهر اندیشه در دستور کار قرار گرفت.وی افزود: نصب تابلوهای عابرین پیاده مجهز به سیستم سولار (دید در شب) از دیگر اقداماتی است که از سوی مدیریت شهری اندیشه و با همیاری سازمان مدیریت حملونقل و ترافیک شهری این ناحیه در اولویت قرار گرفت.