داوود سمیعی، رییس آبفای شهرستان شهریار از بهرهبرداری از یک چاه جدید با هدف افزایش ظرفیت تولید آب شرب در این منطقه خبر داد.وی افزود: کاهش نزولات آسمانی، افزایش جمعیت و فقر سفرههای زیرزمینی و منابع آبی، از عمدهترین دلایل حفره چاه جدید و قرار گرفت آن در مدار بهرهبرداری است.


سمیعی، عنوان کرد: در شرایطی که شهرستان شهریار با معضل کمآبی مواجه است رعایت الگوی مصرف بهینه و اصولی، اصلی حائز اهمیت است که میطلبد مدنظر کلیه شهروندان قرار گیرد تا مشکلات و محدودیتهای موجود در این عرصه به حداقل ممکن کاهش یابد.