علی کمرهای، مدیر روابط عمومی شهرداری شهریار با اشاره به نقش مؤثر ناوگان عمومی حملونقل شهری در جابهجایی شهروندان و لزوم تسهیل روند ارائه خدمات و ارتقاء هرچه بیشتر آن اظهار کرد: اجرای طرح کارت بلیط در سازمان اتوبوسرانی شهریار از اولویتهایی است که در دستور کار مدیریت شهری این منطقه قرار گرفته و پیرو جلسهای که با حضور مسئولان و کارشناسان زیربط در این حوزه برگزار شد، راهکارهای عملیاتی این طرح به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.