مسعود رهنما، شهردار شهریار با اشاره به نقش حائز اهمیت زیرساختهای ورزشی در رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی و غنیسازی هرچه مطلوبتر اوقات فراغت جوانان و نوجوانان اظهار کرد: تقویت متوازن و عادلانه امکانات ورزشی با توجه به نیازسنجیهای لحاظ شده با جدیت پیگیری میشود و در همین ارتباط سوله ورزشی کردزار با 1 هزار و 500 متر زیربنا و اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.