سید رحمتالله رئوف در گفتوگو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی بر این اعتقاد است که اگر گردشگری میخواهد جایگزین اقتصاد نفت شود باید فرهنگ، تمدن و آثار تاریخی این کشور به خوبی حفظ و حراست شده و بیش از گذشته معرفی شود.
وی با یادآوری اینکه سازمان میراث فرهنگی در گذشته کارشناسان مجربی را برای احیا و مرمت آثار تاریخی کشورهای همسایه اعزام کرده تا زمینه مرمت و احیای مناسب آنها متناسب با هویت تاریخی و ملتشان به انجام برسد، تصریح کرد: این فعالیتها زیر نظر یونسکو انجام شده و کشورمان نیز در آن نقش مهم و ارزشمندی داشته است.
مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یاد و خاطره مرحوم شهریار عدل از چهرههای ارزشمند و مفاخر ایران در حوزه مرمت آثار تاریخی را گرامی داشت و گفت: در سال 68 و به دنبال دستگیری یک باند قاچاق عتیقه در کشور که 125 نفر متهم نیز در این زمینه دستگیر شد، قصد خارج کردن 80 هزار قلم اشیای تاریخی این کشور را داشتند، که شورای امنیت ملی مصوبهای را تصویب تا حفاظت و حراست از آثار تاریخی مورد توجه قرار گیرد.
رئوف در بخش دیگری از سخنان خود افزود: این مصوبه تنها مصوبه شورای عالی امنیت کشور در حوزه میراث فرهنگی بود که هر چند در هشت سال گذشته مورد بیتوجهی قرار گرفت، اما در حقیقت در 34 ماده آییننامه حفاظت از آثار و میراث فرهنگی است.
وی بیان کرد: در استانها نیز مدیرکل میراث فرهنگی میتواند دو جلسه شورای تأمین استانها را در صورت نیاز به طرح مسائل حفاظت و حراست از آثار تاریخی و میراث فرهنگی به این موضوع و محور با درخواست رسمی اختصاص دهد که میتواند جلوی بسیاری از سوءاستفادهها را نیز بگیرد.
رئوف به همبستگی حوزه گردشگری و معرفی و حفاظت از آثار تاریخی اشاره کرد و ادامه داد: تا زمانی که از ظرفیت آثار و ابنیههای تاریخی در حوزه گردشگری استفاده نکنیم، ممکن نیست این حوزه بتواند موفق عمل کند و به عنوان یک جایگزین صنعت نفت در کشورمان کارآمدی خود را نشان دهد.
وی اهداف انجمنهای میراث فرهنگی را جلب حمایتهای مادی و معنوی مردم و پژوهش مستمر در حفظ، احیا و معرفی آن اعلام کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت دستگاههای حاکمیتی نمیتوانیم در این زمینه موفق عمل کنیم، بلکه تلاشمان بر این است تا با همکاری دانشگاهها و با رفع محدودیتها و تنگناها بکوشیم تا حفاظت از آثار تاریخی و باستانی مورد توجه قرار گیرد.
مسئول ارزیابی عملکرد سازمان میراث فرهنگی اضافه کرد: ما به صورت سالانه فعالیت انجمنهای میراث فرهنگی را به دقت مورد ارزیابی و رصد قرار میدهیم و همه ساله انجمنهای برتر و شایسته را معرفی میکنیم.
رئوف ضرورت آشنایی مردم و اهمیت مرمت آثار تاریخی را یادآور شد و افزود: البته دولتی کردن این مسئله اصلاً صحیح و درست نیست، چراکه عدهای واهمه دارند که مبادا با ورود میراث فرهنگی خانهها و ملکشان تحت تصرف قرار گرفته و به تملک میراث فرهنگی در بیاید در حالی که ما قصدمان مرمت آثار تاریخی و فرهنگسازی درست در این زمینه است که باید رسانهها نیز تلاش کنند تا دید مردم به این مسئله تغییر پیدا کند.
وی تصریح کرد: ما با یک خلأ فرهنگسازی در کشور در همه حوزهها از جمله مصرف آب و توجه به محیط زیست روبهرو هستیم که باید مسئله فرهنگسازی و آموزش را مورد توجه قرار دهیم.
مسئول انجمن میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیان کرد: در حوزه آموزش ضعیف عمل کردیم، ولی در دوره جدید فعالیت حتی کارکنان خود سازمان نیز نیاز به آموزش جدی دارند تا در همه حوزهها بتوان کار را کیفیتر و مطلوبتر به پیش برد.