کریم تبارکی، معاون برنامه ریزی فرمانداری شهریار ، با اشاره به جمعیت 700 هزار نفری این شهرستان اظهار کرد: شهرستان شهریار با 7 شهر مستقل و نرخ رشد جمعیتی 4 درصدی دومین شهرستان از لحاظ رشد جمعیت در بین شهرستانهای استان تهران محسوب میشود.وی افزود: جمعیت به عنوان مؤلفهای حائز اهمیت در تامین سرمایه انسانی و تکثر و باروری استعدادها و توانمندیهای انسانی یکی از پایههای توسعه و شکوفایی به شمار میرود که بهره گیری بهینه از چنین ظرفیتی، مستلزم فراهم شدن زیر ساختهایی از جمله خدماتی، بهداشتی، رفاهی، عمرانی و... است.


تبارکی تصریح کرد: پیرو بررسیهای صورت گرفته، جمعیت این شهرستان در طول یک دهه آینده به رقمی بالغ بر 1 میلیون نفر خواهد رسید و باید با پیش بینیهای لازم بمنظور تامین الزامات مورد نیاز این سرمایه انسانی بهره وری هرچه شایستهتری از این ظرفیت بالقوه فراهم شود.