صبح دیروز، 15 تیر ماه طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار برخورد یکدستگاه خودرو پراید با تیر برق در محدوده فرهنگسرای ایثار به طرف میدان شهید صیاد شیرازی گزارش گردید.
ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پراید به علت عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی به تیر برق وسط بلوار برخورد نموده که منجر به مصدوم شدن راننده فوق گردیده بود.

آتش نشان ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری فرد مصدوم از داخل خودرو خارج و با همکاری اورژانس 115 شهریار مستقر در محل حادثه به بیمارستان انتقال و خودرو فوق با هماهنگی راهنمائی و رانندگی به پارکینگ منتقل گردید.