تولد زود هنگام شخصيت فرد را در آينده تحت تاثير قرار ميدهد
نتايج يك مطالعه نشان ميدهد شخصيت نوزاداني كه زودتر از موعد مقرر و به صورت نارس به دنيا ميآيند، در آينده نسبت به ساير همسالان تا حدودي متفاوت است.
به نقل از مطالب درج شده در American Journal of Pediatrics ، محققان يك موسسه روانشناسي در اوهايو پس از بررسي 108 جوان 18 تا 19 ساله كه به صورت نارس به دنيا آمده بودند، به اين نتيجه رسيدند كه كودكان نارس، خصوصا دختران بيش از همسالان خود مضطرب و عصبي هستند و همچنين آمادگي بيشتري براي ابتلا به افسردگي دارند.
همچنين، نتايج تستهاي روان شناسي حاكي از آن بود افراد ياد شده عموما از اعتماد به نفس كمتري برخوردار بوده و تمايل كمتري براي شركت در فعاليتهاي جمعي داشتند.
اين حالات كه در اصطلاح علم روانشناسي، «Neuroticism» ناميده ميشود مشخص كننده درجاتي از اضطراب، خود كم بيني و بي توجهي بوده و براساس آمار، به بيشترين ميزان در افرادي ديده ميشود كه قبل از تكامل ساختارهاي مغزي به دنيا آمدهاند.