3 سهگانه کار ایرانی برای اولین بار در لیست بهترینهای آسیا قرار گرفتند.

به گزارش "ورزش سه" و به نقل از سایت فدراسیون ورزش سه گانه، فهرست امتیازات کنفدراسیون سهگانه آسیا مربوط به ردهبندی ورزشکاران مرد بزرگسال سهگانهکار آسیا تا تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1394 مشخص شد که اسامی سه تن از ورزشکاران سهگانه کار ایران برای اولین بار در آن به چشم میخورد.

این گزارش حاکی از آن است که برای اولین بار از زمان تاسیس فدراسیون ورزش سهگانه ایران و شرکت ورزشکاران سه گانه کار ایرانی در مسابقات بینالمللی، اسامی سه ورزشکار ایرانی در این ردهبندی به چشم میخورد که در نوع خود بسیار ارزشمند است.

سلمان تیموری، احسان امینیان و میلاد طاهری روزبهانی سه ورزشکاری هستند که در این فهرست نامشان درج شده و در بین 99 ورزشکار منتخب آسیا قرار گرفتهاند.

از نظر امتیاز و ردهبندی، سلمان تیموری با 100 امتیاز در رده 59 ، احسان امینیان با 5/92 امتیاز در رده 64 و میلاد طاهری روزبهانی با 6/85 امتیاز در رده 70 آسیا قرار گرفته اند و ورزشکاری از کشور هنگ کنگ با 1450 امتیاز در رده اول قرار دارد. ضمن اینکه نفر آخر جدول رده بندی با 3/26 امتیاز از کشور ژاپن جای گرفته است.