محمد بزرگمهر بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران از نصب و راهاندازی سیستم سنجش لحظهای در مخزن 2 هزار و 400 مترمکعبی شاهدشهر خبر داد.
وی با اشاره به جزئیات این کار بیان کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت مقوله کنترل و کیفیت سلامت آب شرب، یک دستگاه آنالایزر سنجش لحظهای کلر آزاد باقیمانده در مخزن 2 هزار و 400 مترمکعبی شاهدشهر با دبی 180 لیتر بر ثانیه راهاندازی و وارد مدار بهرهبرداری شد.
مدیر دفتر کنترل کیفیت آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران با اشاره ویژگیهای سیستم سنجش لحظهای مخزن 2 هزار و 400 مترمکعبی شاهدشهر تصریح کرد: سیستم سنجش لحظهای در مخزن 2 هزار و 400 مترمکعبی شاهدشهر قابلیت اتصال به سامانه تلهمتری را دارد.
وی در پایان با اشاره به مزیتهای راهاندازی سیستم سنجش لحظهای در مخزن 2 هزار و 400 مترمکعبی شاهدشهر متذکر شد: با راهاندازی و بهرهبرداری از این سامانه مشکلاتی نظیر خطای اپراتور و عدم انطباقهای موجود در شبکه توزیع کاهش پیدا میکند و کیفیت خروجی مخزن نیز به صورت آنلاین و از طریق سامانه تلهمتری قابل مشاهده و کنترل است.