كشف علايم اوليه بيماري قلبي با بررسي دست خط افراد!

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

به گفته محققان علايم اوليه بروز بيماري قلبي را ميتوان از روي دست خط افراد شناسايي كرد.

به گزارش سرويس «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نتايج اين پژوهش كه در بيمارستان انگليس «پول» انجام گرفته در كنفرانس اخير انجمن گرافونوميك در ملبورن ارائه شده است.

كريستينا استرانگ، محقق اصلي اين پروژه در تحقيقات خود، دست خطهاي بيش از 100 نفر را در ابتداي دهه 60 سالگي شان بررسي كرد كه 61 نفر از آنها بيماران كلنيك قلب بيمارستان پول بودند.

مطالعات قبلي روي تاثير بيماريهاي سيستم اعصاب مانند پاركينسون، هانتينگتون و آلزايمر روي دست خط افراد متمركز شده بودند اما استرانگ مي خواست دريابد كه آيا اين تاثير در بيماران قلبي نيز ديده ميشود يا نه.

با اين حال براي اثبات علمي اين نتايج تحقيقات بيشتري بايد صورت بگيرد