يه پدري به فرزندش قول داده بود که اگه پسرش در درسهاش موفق شد ، برايش دوچرخه بخرد.پسرموفق شد ولي پدر پولي نداشت. كه براي پسر دوچرخه بگيرد
پدر به فرزند گفت من پول ندارم ولي در ازاي آن اين اندرزها را هديه مي دهم.
1- روز تولد ديگران را به خاطر داشته باش .
2- حداقل سالي يكبار طلوع آفتاب رو تماشا كن .
3- براي فردايت برنامه ريزي كن .
4- از عبارت«متشکرم»زياد استفاده کن.
5- بدان در چه وقت بايد سكوت كني .
6- زير دوش آب براي خودت آواز بخوان .
7- احمقانه رفتار مكن .
8- براي هر مناسبت كوچكي جشن بگير .
9- اجناسي كه بچه ها مي فروشند را بخر .
10- هميشه در حال آموختن باش .
11-آنچه مي داني به ديگران بياموز .
12- روز تولدت يك درخت بكار .
13- دوستان جديد پيدا كن اما قديميها را از ياد مبر .
14- از مكانهاي مختلف عكس بگير .
15- راز دار باش .
16- فرصت لذت لذت بردن از خوشي هايت را به بعد موكول نكن .
17- به ديگران متكي نباش .
18- هيچ وقت در مورد رژيم غذاييت با كسي صحبت نكن .
19- اشتباه هايت را بپذير .
20- بدان که كه تمام اخباري كه مي شنوي درست نيست .
21- بعد از تنبيه بچه هايت آنها را در آغوش بگير و نوازش كن .
22- گاهي براي خودت سوت بزن .
23- شجاع باش ، حتي اگر نيستي وانمود كن كه هستي ، هيچكس نمي تواند تفاوت بين اين دورا تشخيص دهد .
24- هيچوقت سالگرد ازدواجت را فراموش نكن . .
25- به کسي كنايه نزن .
26- از بين كتاب هايت آنهايي را امانت بده كه بازگشتشان برايت مهم نباشد .
27- به بچه بچه هايت بگو كه آنها فوق العاده اند .
28- هرگز به همسرت خيانت نكن .
29- سعي کن هميشه خيلي هوشيار باشي ، شانس گاهي اوقات خيلي آرام در مي زند .
30- هميشه ساعتت را 5 دقيقه جلو بكش .
31- کسي را که اميدوار است هيچگاه نا اميد نكن شايد تنها داروي او باشد .
32- وقت شناس باش .
33- از افراد ناشايست دوري كن .
34- از حدي که لازم است مهربانتر باش .
35- وقتي عصباني هستي به هيچ كاري دست نزن .
36- بهترين دوست همسرت باش .
37- سعي کن مفيد ترين و با احساس ترين آدم روي زمين باشي .
38- از کسي كينه به دل نگير .
39- شکست را به راحتي بپذير .
40- وقتي پيروز شدي فخر فروشي نكن .
41- هميشه به قولت وفادار باش .
42- تا مي تواني جدايي ها را به وصل تبديل كن .
43- زندگي را سخت نگير.
44- وقتي با كار سختي روبرو شدي به خودت تلقين كن كه شكست غير ممكن است .
45- انتظار نداشته باش پول برايت خوشبختي بياورد .
46- پلها را از بين نبر شايد مجبور باشي از بار ديگر از رودخانه عبور كني .
47- خودت را دست كم نگير .
48- متواضع و فروتن باش .
49- در ماشينت را هميشه قفل کن.
50- قدرت بخشندگي را از ياد مبر.
51- نسبت به مردمي که به تو مي گويند خيلي صادق و بي ريا هستي محتاط باش .
52- دوستي هاي قديمي را دوباره تازه كن .
53- سعي کن زندگي همواره برايت پيم داشته باشد.
54- کتاب مورد علاقه ات را براي بار دوم بخوان.
55- طوري زندگي کن که روي سنگ قبرت بنويسند: شخصي که از هيچ چيز در زندگيش پشيمان نبود.