کریم تبارکی، معاون برنامهریزی فرمانداری شهریار با اشاره به توانمندیهای ویژه و بالقوه این شهرستان در حوزههای گوناگون اظهار کرد: مؤلفههایی همچون همجواری با پایتخت و دسترسی آسان به فرودگاههای پیام، مهرآباد و امام خمینی "ره" محورهای مواصلاتی متعدد به استان تهران و استان البرز، توانمندیهای ویژه کشاورزی، باغداری و دامداری، از نمونه ویژگیهایی است که جایگاه این منطقه را در بین شهرستانهای استان تهران به نحو قابل توجهی برجسته نموده است.وی در ادامه افزود: در کنار این ویژگیها، جمعیت انبوه (700 هزار نفری) این شهرستان، فرصتی است که با برنامهریزی مدون و اصولی میتواند برخورداری و بهرهگیری از استعدادهای متعدد در حوزههای گوناگون را در راستای تحقق توسعه پایدار با تکیه بر سرمایه انسانی و توانمندیهای درونزا را به نحو شایستهای محقق نماید.


تبارکی در پایان تصریح کرد: با همگرایی، همدلی و وحدت جاری و ساری بین مسئولان شهرستانی و حمایت و پشتیبانیهای مدیران استانی و کشوری افق روشن و درخشانی را برای این شهرستان پیشبینی میکنیم و امید آن داریم شهریار به عنوان ریه تنفسی تهران و قطبی برجسته در عرصه تولید محصولات و فرآوردههای کشاورزی و دامی در سطح این استان، روند پیشرفت و شکوفایی خود را با سرعت و شتاب فزاینده، همچنان طی نماید.