تولیدکنندگان خودرو روی سامانهای کار میکنند که به رانندگان امکان کنترل داخل خودرو را با حرکتدادن دستانشان در نزدیکی نوعی پنلهای حسگر میدهد.

این سیستم، رانندهها را قادر به عملیاتیکردن چراغها، نشانگرها و باز و بستهکردن درها فقط با یک ژست ساده دست میکند. این امر به معنای پایان دستگیرهای در است زیرا فرد میتواند آن را با یک حرکت ژست دست باز کند.

این حرکت آخرین مجموعه از پیشرفتهای فناورانه است که صنعت خودرو را متحول میکند.

«کنترل با ژست» توسط چندین تولیدکننده خودرو در حال ارائه است و شرکت «لندروور» در نمایشگاه خودرو نیویورک مدلی از آن را به نمایش گذاشته است. این مدل، خودرویی بود که دارای درهای بدون دستگیره و نشانگر بوده و از ژست دست برای باز و بستهکردن در و عملیاتیکردن نشانگر استفاده میشد.

این فناوری از یک دوربین برای شکار حرکات راننده استفاده میکند و یک نرمافزار، حرکات ویژه دست را تفسیر کرده و سپس اطلاعاتی را به رایانه خودرو منتقل میکند.