کریم تبارکی، معاون برنامهریزی فرمانداری شهرستان شهریار با اشاره به نقش برجسسته تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی و عبور از محدودیتهای اقتصادی اظهار کرد: شهرستان شهریار در این عرصه از جایگاه مطلوب و شایستهای برخوردار است که میتوان با بهرهگیری بهینه از این توانمندی رشد و شکوفای این منطقه را به الگوی سازنده در بین شهرستانهای استان تهران مبدل کرد.

وی د رادامه افزود: فعالیت 400 واحد صنعتی در حوزههای گوناگون ،وجود 20 هکتار زمین زراعی و باغی و تولید روزانه 140 تن شیر، از نمونه توانمندیهایی به شمار میرود که موید استعدادهای این منطقه در عرصه تولید و صادرات است.

تبارکی در پایان تصریح کرد: با توسعه مشارکت بخش خصوصی و تزریق و افزایش سرمایه گزاریها، میتوان تواناییهای اینچنینی را بیش از پیش تقویت کرد و به طور یقین ثمرات و نتایح آن را برای کلیت شهرتان استان تهران و حتی کشورهای سازنده و مطلوب اثر خواهد بود.