نتایج پژوهش یک دانشمند ایرانی نشان داد، کاهش یا محدود کردن تنها شش عامل خطر قابل اصلاح میتواند از بیش از 37 میلیون مرگ زودرس جلوگیری کند.

پژوهش پروفسور مجید عزتی، استاد دانشگاه امپریال کالج لندن برای اولین بار نشان داده که با محدود کردن شش عامل خطر مصرف دخانیات، الکل و مواد غذایی چرب، فشار خون و قند خون بالا و چاقی تا سطوح مورد قبول جهانی میتوان از بیش از 37 میلیون مرگ زودرس تا بیش از 15 سال در اثر چهار بیماری اصلی غیر مسری شامل بیماریهای قلبیعروقی، بیماری مزمن تنفسی، سرطانها و دیابت جلوگیری کرد.

این یافتهها نشان داده که عدم دستیابی به این اهداف میتواند تا سال 2025 به 38.8 میلیون مرگ زودرس منجر شود که 10.5 میلیون بیشتر از 28.3 میلیون بیماری است که در سال 2010 از دنیا رفتهاند.

این اولین پژوهشی است که به بررسی تاثیر کاهش عوامل خطر جهانی بر برنامه سازمان ملل در مورد کاهش 25 درصدی مرگهای زودرس در اثر بیماریهای اصلی غیرمسری تا سال 2025 پرداخته است.

پروفسور عزتی و همکارانش با استفاده از دادههای کشوری موجود در مورد مرگ و میر و عوامل خطر و مدلهای همهگیرشناسی، به برآورد تعداد مرگهایی که میتوان بین سالهای 2010 تا 2025 با کاهش بار هر شش عامل خطر تا سطح مورد قبول جهانی – مصرف دخانیات (30-50 درصد)، مصرف الکل(10 درصد)،مصرف نمک(30 درصد)، فشار خون بالا(25 درصد) و توقف رشد شیوع چاقی و دیابت- جلوگیری کرد، پرداختند.

در کل، یافتهها نشان میدهد که برآورده کردن اهداف برای هر شش عامل خطر میتواند خطر مرگ زودرس در اثر چهار بیماری اصلی غیرمسری را تا 22 درصد در مردان و 19 درصد در زنان تا سال 2025 کاهش دهد.

این پیشرفت در سراسر جهان معادل به تاخیر انداختن یا جلوگیری از حداقل 16 میلیون مرگ زودرس در افراد بین 30 تا 70 سال و 21 میلیون فرد 70 ساله و پیرتر تا 15 سال است.

محققان پیشبینی کردهاند که بزرگترین مزیت این کار، کاهش فشار خون و مصرف دخانیات است. محاسبات محققان نشان داده که کاهش بلندپروازانه 50 درصدی شیوع مصرف دخانیات تا سال 2025 بجای هدف کنونی 30 درصد میتواند خطر مرگ زودرس را تا بیش از 24 درصد در مردان و 20 درصد در زنان کاهش دهد.

پروفسور عزتی اظهار کرد: یافتههای ما نشان داده که دستیابی به این اهداف در زمینه عوامل خطر، با شتاب بخشیدن به کاهش روند مرگ و میر از بیماریهای قلبیعروقی و بیماریهای مزمن تنفسی، کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان ریه و معده و معکوس کردن روند رو به افزایش مرگ و میر ناشی از دیابت سهمی اساسی در دستیابی به هدف سازمان ملل در کاهش 25 درصدی میزان تلفات تا سال 2025 ایفا خواهد کرد.

وی افزود: بیشتر مزایای این دستاورد در بسیاری از کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط قابل مشاهده خواهد بود که در آنها میتوان از 31 میلیون تلفات پیشگیری کرد.

نتایج این پژوهش در مجله Lancet منتشر شده است.