عباس شوندی امروز با اشاره به مشکل زیرگذر فاز 4 شهر جدید اندیشه اظهار کرد: با توجه به اینکه هنوز شرکت عمران شهر جدید اندیشه این شهر را به طور کامل تحویل شهرداری نداده است، رفع مشکل زیرگذر فاز 4 شهر جدید اندیشه وظیفه ذاتی این شرکت محسوب میشود.

وی بیان کرد: برای حل مشکل زیرگذر فاز 4 شهر جدید اندیشه یک طرح شبدری در طرح تفضیلی این شهر گنجانده شده و با توجه به اینکه قسمتی از این طرح در محدوده شهرداری شهرقدس است، شرکت عمران شهر جدید اندیشه برای اجرای این طرح باید این زمینها را به هر نحو ممکن تملک کند.
شهردار شهر جدید اندیشه تصریح کرد: بنده در ابتدای تصدی شهرداری شهر جدید اندیشه با مشکل زیرگذر فاز 4 این شهر مواجه شدم، بنابراین با هماهنگیهای صورت گرفته جلسهای در فرمانداری شهرستان شهریار برای حل این مشکل برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه مسئول شرکت عمران شهر جدید اندیشه اعلام کرد که این کار وظیفه این شرکت نیست که زمینهای محدوده این طرح را تملک کرده و به دلایل قانونی نیز شرکت عمران شهر جدید اندیشه نمیتواند در محدوده شهرستان قدس زمینی را تملک کند.
شوندی گفت: با توجه به اینکه مالکان اراضی محدوده این طرح در شهرستان قدس راضی به تفاهم برای واگذاری زمین خود نبودند، در جلسهای که در محل شرکت عمران شهر جدید اندیشه با حضور معاون فرماندار شهرستان شهریار برگزار شد، شهرداری این شهر برای حل مشکل تملک اراضی متعهد شد تا 150 میلیون از هزینه این کار را پرداخت کند.
وی اظهار کرد: اجرای پروژه زیرگذر فاز 4 شهر جدید اندیشه وظیفه شرکت عمران این شهر است و به دلیل اینکه طرح شبدری این پروژه و تملک زمینهای محدوده این طرح در شهرستان قدس دیده شده بود، شرکت عمران شهر جدید اندیشه باید این زمینها را تملک کند و شهرداری در این راستا به کمک شرکت عمران آمده است و در مجموع در این باره هیچ مشکلی بین شهرداری و شرکت عمران وجود ندارد.
شهردار شهر جدید اندیشه بیان کرد: این طرح یک طرح کلی برای ارتقای جایگاه شهر جدید اندیشه است و در صورتی که مالکان زمینهای یادشده تفاهمنامه واگذاری این زمینها را امضا کنند، شهرداری به تعهد 150 میلیون تومانی خود جامعه عمل میپوشاند.
وی تصریح کرد: مسئولیت حل این مشکل را شرکت عمران شهر جدید اندیشه با محوریت فرمانداری شهرستان شهریار بر عهده گرفته است تا با راضی کردن مالکان زمینهای محدوده زیرگذر فاز 4 شهر جدید اندیشه، ساخت این پروژه را به پایان برساند.
شوندی خاطرنشان کرد: با توجه به اطلاعاتی که ما داریم، مشاور شرکت عمران با پیمانکار در حال اصلاح این طرح است و طرح آن تقریباً نهایی شده است و ما منتظر هستیم تا صورتجلسه برای ما ارسال شود تا 150 میلیون تومان را به مالکان زمینهای یادشده پرداخت کنیم و در صورتی که این مالکان راضی به واگذاری زمینهای خود شوند و مشاور شرکت عمران شهر جدید اندیشه طرح را تأیید کند، ادامه طرح که راکد مانده بود آغاز خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به نزدیکی جایگاه عرضه سوخت گاز طبیعی (سیانجی) به طرح احداث زیرگذر فاز 4 شهر جدید اندیشه متذکر شد: پمپ گاز موجود در نزدیکی این پروژه مشکل و خللی را در روند اجرای این پروژه به وجود نخواهد آورد و ایجاد این پمپ بر اساس ضوابط ساخته شده است، چراکه سرانهها در شهر جدید اندیشه از قبل دیده شده است اما در صورت لزوم عقبنشینی در محوطه جایگاه پمپ گاز برای اجرای این طرح، در آن اصلاحات ایجاد خواهد شد.