در بعضی از حیوانات، عضو بدن قطع شده آنها مجدد رشد میکند. یکی از این حیوانات سوسمار است. یکی از اعضایی که در این حیوان مجددا رشد میکند، دم حیوان است که به راحتی کنده میشود.

از دیگر حیوانات، سمندر آبی است که این دوزیست نیز قادر به رشد مجدد اندام خود است. این حیوان قادر به رشد بخشهایی از چشمان خود، ستون فقرات، مغز و دیگر نقاط بدنش است.

حیوان دیگر صدف حلزونی است. این بی مهره دریایی قادر به ترمیم اعضای بدن از جمله چشم است. محققان افزودند: این حیوان قادر به ترمیم چشم خود برای داشتن چشم جدید در عرض چند هفته است.

از حیوانات دیگر این دسته میتوان به موش خاردار افریقایی اشاره کرد.

پوست بسیار نازک این موش آفریقایی، تعداد بسیار زیادی پیاز مو دارد و بافتهای اتصالی پوست او از حد نرمال کمتر است. به طوری که پاره شدن پوست این موش 77 درصد آسانتر از پاره شدن پوست موشهای معمولی است و این نوعی دفاع در برابر شکارچی به حساب میآید. به این صورت که وقتی موش در دام گرفتار میشود، میتواند پوست اندازی کند و از دام صیاد بگریزد.

نوعی ماهی نیز با نام Zebrafish قابلیت بازسازی اعضای بدن خود از جمله باله، نخاع و عضلات قلب را دارد.