وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر توجه به نقش بانوان در جامعه و همچنین پررنگتر شدن حضور آنها در عرصههای مختلف ورزشی گفت که باید مراقب کاسبان تحریم باشیم تا مجددا فضا را برای بانوان متشنج نکنند.

به گزارش "ورزش سه" و به نقل از ایسنا، دکتر محمود گودرزی در همایش هماندیشی نخبگان ورزش بانوان گفت: در این همایش جمع ارزشمندی از بانوان پیشکسوت و نخبه حضور دارند که یقینا این هماندیشی موجب رشد و شکوفایی و تعالی ورزش بانوان در آینده خواهد شد به ویژه اینکه امروز مصادف شده با سالروز پیروزی دولت تدبیر و امید و این بهانهای است برای بانوان که گرد هم جمع شوند و به رشد و توسعه ورزش بانوان کمک کنند.

وزیر ورزش خاطرنشان کرد: همانطور که عقل و اندیشه از شعارهای راهبردی رییسجمهور است کشور ما اگر بخواهد در ورزش توسعهای داشته باشد حتما باید این توسعه با عقل و تدبیر و خردورزی توام باشد تا شاهد برونرفت از مشکلات کنونی در عرصه ورزش باشیم. یقینا نابخردی در بسیاری از مواقع اتفاقاتی را رقم میزند که زیبنده ورزش ما نیست. هر چقدر که ما بر محور عقل و تدبیر حرکت کنیم قطعا برکات آن را بهتر خواهیم دید.

وی اضافه کرد: موضعگیریهای غلط قطعا کشور را به مرحلهای میرساند که شرایط زندگی را برای مردم دشوار میکند. امروز بسیاری از مردم درگیر مسائل شدید اقتصادی هستند و این مشکلات اتفاقات نامیمونی را در کشور رقم میزند که به گردن سیاستگذاران و سیاستورزان است. امیدوارم با عقل و تدبیر بتوانیم تحریم را از گردن مردم برداریم تا شاهد رشد و شکوفایی جامعه باشیم.

وزیر ورزش خاطرنشان کرد: من از سالهای دور شاهد این قضیه هستم که چه تلاشهایی انجام شده تا ورزش بانوان به این جایگاه برسد بنابراین نباید با تصمیم نابجا فضا را رادیکالی کنیم تا باعث موضعگیری گروههای مختلف شویم. همواره گروهی نگران بانوان هستند که مبادا به ساحت آنها اهانتی صورت بگیرد بنابراین نباید به دنبال ایجاد فضای تند و رادیکال در بخش ورزش بانوان باشیم.

گودرزی گفت: دولتی که میخواهد ایجاد امید و تدبیر کند باید رویکرد آن متفاوت باشد. قطعا در بدو شکلگیری این دولت رویکرد آن رویکرد تواضع و نگاه به هر دو جنس بود، نه نگاه جنسیتی. ما باید سعی کنیم تمام ابعاد را تقویت کنیم و تنها در یک بعد حرکت نکنیم، بنابراین برنامهای که دولت از من خواسته بود نگاه متوازن و یکسان در دو بخش زنان و مردان بود و این نگاه سبب شد تا مجلس به این دیدگاه رای بدهد.

وزیر ورزش تصریح کرد: سال 59 که به عنوان معاون تربیت بدنی مشغول فعالیت بودم در همان سال تلاش داشتم بانوان در عرصههای مختلف ورزشی حضور داشته باشند البته در آن زمان این حضور تا حدودی مبهم بود و تکلیف ورزش بانوان به معنای واقعی روشن نبود. من به یاد دارم در آن زمان سه تن از بانوان تیرانداز ما راهی اندونزی شدند و توفیقات نسبی به دست آوردند. همین مساله سبب شد که راه ورود خانمها به ورزش باز شود.

وی گفت: همچنین در طی 9 سال که مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه تهران بودم هیچگاه به یاد ندارم که مشارکت زنان کمتر از مردان باشد. حتی توزیع امکانات و اعزام تیمهای ورزشی بانوان به مسابقات بینالمللی با مردان به طور یکسان بود.

گودرزی تاکید کرد: هر چند امروز یکسری محدودیتها و مشکلاتی پیشروی ورزش بانوان است اما ما باید با توجه به مشکلات برنامهریزی کنیم و با توجه به واقعیتهای جامعه و منطبق با خرد و تدبیر حرکت کنیم. بیتوجهی به واقعیتهای جامعه منطبق با تدبیر نیست. تصور نکنید اگر در زمینه ورزش بانوان به صورت رسمی صحبت نمیشود نشان از بیتوجهی به این حوزه نیست. امروزه خیلی از رسانهها به ورزش بانوان جفا میکنند و در زمینه اطلاعرسانی به این بخش آسیب زیادی زدهاند. ورزش بانوان باید تقویت شود که یقین دارم این مساله در آینده با رویکرد بهتری پیش خواهد رفت.

وی افزود: خانمها میتوانند در احیای ورزش بانوان نقش اساسی ایفا کنند و در تصمیمگیریها تاثیرگذار باشند. ما به دنبال آن نیستیم تا حقی را از زنان بستانیم. ما به دنبال حضور روزافزون بانوان در تمام صحنهها هستیم به ویژه در بخش همگانی و قهرمانی. از روزی که به بانوان اعتماد کردیم تعداد مدالهای ما در حوزههای قهرمانی افزایش پیدا کرده و شرایط بهتری نسبت به مردان داشتهاند.

وزیر ورزش گفت: اگر این پتانسیل نادیده گرفته شود و مغفول بماند یقینا خسارات زیادی به جامعه ورزش زنان زده خواهد شد.

گودرزی اضافه کرد: خانمها به همان نسبت که در صحنههای بین المللی حضور دارند توفیقات زیادی نیز کسب کردهاند و من همواره اعلام کردهام که بانوان ما موفقتر از مردان بودهاند اما چون این توانمندی نادیده گرفته شده زیاد در عرصه رسانه مطرح نبودهاند، باید این حق به زنان داده شود.

وی خاطرنشان کرد: بانوان ما با آسیبهای جسمانی و روانی بیشتری روبرو هستند به خاطر ویژگیهای بیولوژیکی که دارند اگر در توزیع امکانات و نیازمندیها محروم واقع شوند یقینا با شرایط نابسامانی مواجه خواهند بود. ما متاسفانه شاهد شیوع بیماری پوکی استخوان در زنان هستیم و همچنین به خاطر محدودیتهایی که در جامعه دارند دچار کمتحرکی هستند که بهترین درمان برای رفع اینگونه مشکلات ورزش است که امیدوارم از طریق ورزش بتوانیم بخش زیادی از زنان را در تمام عرصههای ورزشی داشته باشیم. ضمن اینکه باید سهم بانوان در تمام استانها و شهرستانها با سهم مردان یکسان باشد.

وی ضمن تشکر از زحمات خانم شهریان، معاون امور ورزش بانوان اظهار کرد: امروز حضور وی در وزارت ورزش غنیمتی برای بانوان و توسعه ورزش بانوان است. وی نه تنها در توزیع منابع و امکانات نگاه عادلانه و دفاع محکمهپسندی دارند بلکه برای رسمیت یافتن جایگاه ورزش بانوان در فدراسیون تا به امروز تلاش زیادی انجام داده اما متاسفانه قانون ما اجازه نمیدهد که ما پستهای جدیدی را برای بانوان ایجاد کنیم. امیدوارم بتوانیم با تلاشهای خانم شهریان بر این مشکلات غلبه کنیم و سازمان رسمی که بتوانیم در آن سازمان مطالبات زنان را دنبال کنیم ایجاد شود.

وزیر ورزش افزود: من توصیه میکنم اجازه ندهید این فضای خوب و مناسب جولانگاهی برای گروههای خاص سیاسی شود که این گروههای سیاسی کفن به تن کنند، انگار که چه اتفاقی برای ورزش بانوان افتاده است. ما مجریان دولتی هستیم که بنای آن بر اساس عقل و خرد است و باید کمک کنیم تا مجموع مدافعین ما در عرصههای بینالمللی توفیق بیشتری پیدا کنند. باید مراقب کسانی که کاسب یا کاسبان تحریم هستند و با ایجاد فضای تحریم پولهای کلان به جیب میزنند، باشیم تا اینها مجددا فضا را برای بانوان متشنج نکنند.