داود سمیعی ظهر امروز از انجام عملیات لولهگذاری از عرض بلوار شرقی میدان صیاد شیرازی شهریار، اتصال و رینگ مخازن شهرکهای وایین و صدف خبر داد.

وی اظهار کرد: در راستای تامین آب شرب پایدار و جبران کمبود آب در مخازن شهرکهای صدف و وایین، اجرای طرح رینگ و اتصال مخازن از مدتها پیش در دستور کار قرار گرفته بود و این عملیات از مخزن صدف به وایین توسط عوامل اجرایی به صورت امانی اجرا شد.
سمیعی در مورد همکاری بین دستگاههای مسئول در اجرای این طرح گفت: بهمنظور تکمیل این طرح بزرگ و برای عبور عرضی از بلوار شرقی میدان پرترافیک صیاد شیرازی، عزم جدی و همکاری دستگاههای ذیربط بهویژه اداره راهنمایی و رانندگی و شهرداری را میطلبید که با مساعدت و همکاری این نهادها عملیات با موفقیت انجام شد.
وی در ادامه در مورد ویژگیهای این طرح بیان کرد: عملیات اجرایی این طرح در سه مرحله پیشبینی شده بوده است. در مرحله اول اجرای لولهگذاری 400 میلیمتری از جنس چدن داکتیل از مخزن صدف تا میدان صیاد شیرازی که قبلا به پایان رسید، در مرحله دوم عبور ادامه این خط انتقال از عرض میدان مذکور بود که آن نیز به پایان رسید و در مرحله سوم اتصال و امتداد آن به مخزن وایین بود که انجام شد.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان شهریار در پایان متذکر شد: طول شبکه اجرا شده یک هزار و 200 متر و لولهگذاری از عرض میدان با شرایط خاص خود، بهطول 100 متر و از جنس چدن داکتیل با سایز 400 میلیمتر است که در یک عملیات ضربتی، بدون اختلال در تردد از نیمه شب آغاز و تا بامداد با موفقیت کامل پایان یافت.