بچه که بودم آرزو داشتم ماه و ستاره های آسمان را بردارم و بگذارم توی اتاقم.

بزرگتر که شدم فهمیدم آرزوهایم بزرگ و دست نیافتنیه و ماه و ستاره های واقعی را همان موقع تو خانه مان داشتم!

آنها همان پدر و مادر و برادرها و خواهرهایم بودند...

بیایید بیشتر قدر خانواده هایمان را بدانیم...مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش