چند پیشنهاد ساده برای نیکی های کوچک:

*به افراد غریبه در خیابان کتاب یا گل هدیه دهید.

**اگر مهارتی بلدید رایگان به دیگران آموزش دهید.

***برای همسایه تان نان تازه بخرید.

****برای همکارانتان ناهار ببرید و با هم بخورید.مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش