از گابریل گارسیا پرسیدند :

اگر بخواهی یک کتاب صد صفحه ای در مورد امید بنویسی آن چیست؟

در جواب گفت :

99صفحه آن را خالی می گذارم و صفحه اخر می نویسم :

امید آخرین چیزی است که می میرد!مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش